Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Overzicht dossiers per gemeente

Alle gemeenten binnen het werkingsgebied van Veneco beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (GRS).

Om uitvoering te geven aan het voorgestelde ruimtelijk beleid, worden door Veneco, op vraag van haar vennoten, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)  opgemaakt. Het legt bestemmingen vast. In een GRUP kunnen, naast bestemmingsvoorschriften, ook inrichtings- en beheersprincipes worden vastgelegd.

Verkavelingsontwerpen worden opgemaakt om een gebied (woonzone, industriezone) concreet voor bebouwing geschikt te maken. Er wordt aangeduid waar de wegen zullen aangelegd worden, wat de grootte en de vorm van de kavels zal zijn, waar openbaar groen komt,...

Veneco is gemachtigd om voor algemeen nut onroerende goederen te onteigenen. Hiertoe worden onteigeningsplannen opgemaakt.

Veneco ondersteunt de aangesloten gemeentebesturen met diverse vormen van dienstverlening zoals de opmaak van het leegstandsregister en ondersteuning op de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten. 

Aalter

RUP Garage De Prest

Veneco maakt in uitvoering van een gunstig planologisch attest een RUP op om de bouw van een nieuwe toonzaal bij een bestaand garagebedrijf mogelijk te maken. 

RUP Ursel Centrum

Dit RUP wordt opgemaakt om de wildgroei aan meergezinswoningen in het authentieke dorp van Ursel te sturen. 

Assenede

RUP Droogkuis

De wasserij-droogkuis Van Zele is sinds enkele jaren gestopt met haar activiteit en de huidige bedrijfsgebouwen zijn sterk verouderd. Dankzij dit RUP wordt een nieuwe duurzame ontwikkeling van de site mogelijk gemaakt. 

RUP sport en recreatie Bassevelde

Met de opmaak van een inrichtingsschets wordt de bestaande recreatiesite in Bassevelde geherstructureerd. Naast de voetbal- en ruitervereniging, die reeds hun stek hebben op de site, is er ook ruimte voor de KLJ. 

Deinze

Beeldkwaliteitsplan Landegem

Door de goede ontsluiting met het openbaar vervoer biedt het dorp Landegem veel mogelijkheden. Om de huidige ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken, vraagt de gemeente een algemene visie voor de dorpskern. 

Destelbergen

RUP Herziening Bergenmeers

De tennisvereniging wenst een overdekte tennishal te bouwen. Daarom is een herziening van het bestaande BPA Bergenmeers noodzakelijk. 

Eeklo

RUP Heldenpark herziening

Het gaat om een grafische verfijning van het RUP Heldenpark waarbij de bouwzone meer gedetailleerd wordt vastgelegd. Deze verfijning is nodig om de oppervlakte voor planbaten te reduceren. 

Evergem

RUP Woonuitbreidingsgebieden

De gemeente Evergem wenst 6 woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar een open ruimtegebied. Residentiële bebouwing wordt uitgesloten. 

RUP Bommels

Het RUP Bommels werd opgemaakt om de bestemming 'woonuitbreidingsgebied' om te zetten naar een open ruimtebestemming. Bepaalde landschappelijke elementen worden behouden of versterkt. 

Gavere

RUP Herbestemming Woonuitbreidingsgebieden

Met dit RUP worden enkele slecht gelegen en overbodige woonuitbreidingsgebieden herbestemd in het voordeel van open ruimte. 

RUP Stationsstraat

Dit RUP had tot doel de zone langsheen de Stationsstraat, tussen de N60 en de Schelde, te structureren en te ontwikkelen als activiteitenas. Wonen incl. diensten, kantoren en kleinhandel worden geordend en infrastructurele ingrepen worden mogelijk gemaakt.  

Kaprijke

RUP Herziening sportcentrum

De actualisatie van het RUP is nodig door het vergunnen van een nieuwe toegangsweg tot het sportcentrum doorheen een bufferzone. Bovendien zal een deel van de reservezone recreatie worden herbestemd naar een zone voor gemeenschapsvoorziening door de dringende nood aan een nieuwe brandweerkazerne. 

RUP Zonevreemde bedrijven

Dit RUP voorziet in een oplossing voor de zonevreemdheid bij enkele lokale bedrijven die hun loods en verhardingen wensen uit te breiden. 

Lievegem

Masterplan Zomergem

De ruimtelijke kwaliteit van het karakteristieke Zomergem staat onder druk. Het masterplan omvat een globale visie en streefbeeld voor de dorpskern en een ontwerpend onderzoek voor de nog te ontwikkelen ruimtes. 

RUP De Boomgaard

In navolging van een gunstig principieel akkoord verleend door de deputatie, werden in woonuitbreidingsgebied 2 verkavelingsvergunningen afgeleverd door de gemeente Zomergem. De omzetting van woonuitbreidingsgebied naar woongebied dient juridisch vertaald te worden naar een RUP.

Lochristi

Groene long

We maken een conceptstudie op om een nieuwe 'groene long' te creëren in het centrum van Lochristi. Dit omvat het park aan de dorpskerk, de pastorietuin, de oude begraafplaats en een groen buurtpleintje. 

RUP Gemeentehuis

Het RUP vervangt het bestaande BPA nr. 3 'Gemeentehuis' en het APA. De bedoeling is om de bestemming in overeenstemming te brengen met de feitelijke toestand en de stedenbouwkundige voorschriften te verruimen. Dit is nodig om de bestaande gemeenschapsvoorzieningen uitbreidingsmogelijkheden te bieden. 

RUP Woondichtheden

Het RUP bestaat uit 4 deelRUP's en heeft als doel om de woondichtheden, vastgelegd in het APA, te verhogen.  

Melle

Renovatie gemeentehuis - Projectregie

Veneco voert een haalbaarheidsonderzoek uit voor de renovatie van het gemeentehuis. Er wordt ook een toekomstgericht programma met eisen en wensen opgemaakt. 

RUP Lindenhoek

Dankzij dit RUP zal Studio M in Melle kunnen uitgebouwd worden tot een gemeentelijk ontmoetingscentrum. Ook de versnipperde open ruimte rondom Studio M wordt versterkt en gestructureerd. 

Merelbeke

Nazareth

RUP Woonuitbreidingsgebieden

Met dit RUP worden enkele slecht gelegen en overbodige woonuitbreidingsgebieden herbestemd in het voordeel van open ruimte. 

Sint-Laureins

Wachtebeke

Zelzate

RUP Eurohal

Dit RUP wordt opgemaakt om een oplossing te bieden aan de zonevreemde toestand van de recreatiesite Eurohal. 

Zulte

Mastervisie Olsene

Door de ontwikkeling van enkele sites, wil de gemeente een algemene visie op de kern van Olsene. Deze visie biedt een ruimer kader voor specifieke dossiers. Tegelijk voert Veneco ontwerpend onderzoek voor enkele strategische sites. 

RUP Stanssens - Demartin

Het RUP zorgt ervoor dat de noodzakelijke uitbreidingsbehoeften van het bedrijf kunnen gerealiseerd worden. Aan de mogelijkheid tot uitbreiden worden voorwaarden gekoppeld van groenbuffering en aanleg van waterbuffering.

RUP Vijverman

Dit RUP werd opgemaakt om de uitbreiding in agrarisch gebied juridisch te verankeren.

RUP Waalmeers - herziening

Dit RUP wordt opgemaakt om een nieuwe voetbalkantine te realiseren op de site.