De Prijkels

Deinze-Kruisem-Nazareth

Het project

De Prijkels is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Kruisem en Nazareth. In het inrichtingsplan is bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren. 

Het bedrijventerrein is opgedeeld in 5 deelzones. De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein waar bedrijven met een ondersteunende functie en kantoorachtigen zich kunnen vestigen. De Lob is bestemd voor lokale en regionale bedrijven. Het regionaal bedrijventerrein omvat de grootste uitbreiding en strekt zich uit over het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth. Het lokaal bedrijventerrein paalt aan de N35 en is 5 ha groot.

De bufferzone fungeert als een visuele en akoestische afscherming ten opzichte van de bestaande bebouwing.

In 'De Prijkels' zijn productie, opslag, logistiek, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten toegelaten. Kleinhandel en autonome kantoren zijn niet toegelaten. 

38 nieuwe bedrijven 

Het duurzame bedrijventerrein is zo goed als afgewerkt, enkele bedrijven namen reeds hun intrek in het nieuwe bedrijfsgebouw of zijn volop aan het bouwen.

De Prijkels is een toonbeeld van rationeel ruimtegebruik en duurzaamheid: geen bouwbeperking in de hoogte, collectieve waterbuffering, gescheiden fietspaden, faciliteren van initiatieven waarbij regenwater wordt opgevangen en gerecupereerd, het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine, extensief groenbeheer door begrazing via schapen,...

 

 

project

De Prijkels, Deinze-Kruisem-Nazareth - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Uitbreiding 'De Prijkels' voor lokale en regionale bedrijven. 

jaar

Start werken 2017

opdrachtgever

Gemeentebesturen Deinze, Kruisem en Nazareth

team

Studiebureau: Sweco