Energie en klimaat

Energievisie

Veneco wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale actoren maken we werk van een aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. We bieden ondersteuning aan de gemeenten in het realiseren van een lokaal energiebeleid en nemen een stimulerende rol op om de kansen die zich in de regio voordoen ten volle te benutten.

We werken hierbij aan 7 strategische doelstellingen: 

  1. Een regionaal ruimtelijk afwegingskader als basis voor streekgebonden energiebeleid.
  2. Veneco wil een voorbeeldfunctie opnemen en streeft naar een energieneutrale werking.
  3. Veneco als expertisecentrum rond energie.
  4. Veneco ontwikkelt duurzame bedrijventerreinen.
  5. Veneco stimuleert en faciliteert gezamenlijke duurzame initiatieven van bedrijven op de bedrijventerreinen binnen haar grondgebied. 
  6. Energiehuis Veneco coördineert de organisatie van een energieloket in alle aangesloten gemeenten.
  7. Veneco initieert en participeert in regionale of intergemeentelijke acties die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten. 

Lees hier het volledige document. 
Vragen? Meer info bij dieter.vanacker@veneco.be
 

Meetjesland = klimaatgezond

Op 1 maart 2017 ging het project ‘Meetjesland = klimaatgezond’ van start voor 14 Meetjeslandse gemeenten. 
Hiermee ondersteunen Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen de Meetjeslandse gemeenten op 2 sporen:

  • bij de opmaak van een klimaatactieplan;
  • bij de uitvoering van de acties van het klimaatactieplan.

Het doel is om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers de CO2-uitstoot in de regio drastisch te verminderen en de negatieve effecten van de klimaatopwarming te verzachten. 

We bieden ondersteuning bij de opmaak van klimaatactieplannen en nemen concrete acties vb. Vlaamse energielening, Klimaatscholen Meetjesland,...

Meer acties? Neem een kijkje op de website van Meetjesland Klimaatgezond

                         

Energiehuis Veneco

De werking van het energiehuis Veneco krijgt vanaf 2019 een andere invulling. Veneco zal hier blijvend op inzetten, in samenwerking met andere regionale partners. Om de erkenning als energiehuis te behouden, is het belangrijk om een energieloket aan te bieden in de gemeenten. De erkenning als energiehuis biedt ook bijkomende mogelijkheden naar aanvullende subsidies voor regionale projecten zoals collectieve wijkrenovaties, groepsaankopen, energiecoaching. 

Hiervoor werken we verder een samenwerking uit met de vzw SOM en de nieuwe IGS Wonen Merelbeke die al woonloketten aanbiedt in de gemeenten. Meer info over het energiehuis en energieleningen vind je hier.

Klimaatregio Veneco

We zetten actief in op regionale klimaatacties voor de ganse Venecoregio. Ook van de gemeenten in de Leie-Schelde-Oostrand kregen we het engagement te krijgen om samen te werken aan een regionale klimaataanpak. Zo onderzoeken we de mogelijkheid tot het aanbieden van energiecoaching aan bedrijven om energieneutraal te bouwen op onze bedrijventerreinen. Of we onderzoeken subsidiemogelijkheden om autodelen in elke gemeente te faciliteren. Of we gaan op zoek naar subsidies om onthardingsprojecten mogelijk te maken. 

We organiseren een regionaal overleg energie en wonen. Zo creëren we een win-win door de werking van het energiehuis, een regionale werking rond wonen en de klimaatambities in het kader van de burgemeestersconvenanten maximaal te laten samensporen.