Voor bedrijven

Het programma van Veneco voor bedrijventerreinen moet het mogelijk maken om de komende jaren tientallen ha bouwrijpe gronden op de markt te brengen, gespreid over het volledige werkingsgebied van Veneco. Het gaat over ongeveer de helft lokale en de helft regionale bedrijventerreinnen.

Het grootste terrein nl. de uitbreiding van De Prijkels voorziet in totaal 55 ha aan nieuwe bedrijfspercelen, verspreid over het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth.

De plannen voor de meeste terreinen zijn opgemaakt, de aankooponderhandelingen zijn volop bezig, de infrastructuurdossiers zijn in opmaak of al in uitvoering. 

Bouwgronden voor uw onderneming

Bekijk hier het aanbod van zowel lokale als regionale bedrijventerreinen.

Energiecoaching voor KMO's

Wil u energie besparen in uw bedrijf? 

Lees alle info en meld aan voor een bezoek van onze energiecoach. 

Parkmanagement

Momenteel zijn wij als intercommunale actief bezig met parkmanagement op een 8-tal bedrijventerreinen. Veneco plant het groen op openbaar domein zelf aan en staat ook in voor het onderhoud en de signalisatie. Hiermee willen we waken over de ruimtelijke beeldkwaliteit op de terreinen en die zo mogelijk nog versterken. 

Op vraag van de bedrijven kunnen diverse acties op maat van het bedrijventerrein aan de basis liggen van de uitbreiding van het parkmanagement tot bedrijventerreinmanagement. We denken bijvoorbeeld aan gezamenlijke energieaankopen, uitwisseling van energiestromen, maatregelen om de veiligheid te verhogen. 

Veneco organiseert op haar terreinen infosessies voor bedrijven over duurzaam bedrijventerreinmanagement. We richten ook een Regionetwerk Bedrijventerreinen op met de bedoeling kennisuitwisseling rond duurzamheid op bedrijventerreinen in de streek te faciliteren.

                               

Revitalisering oude terreinen

Onder transformatieprojecten verstaan we het opwaarderen en opfrissen van bestaande bedrijventerreinen.

In zones, ontwikkeld en gebouwd in de jaren ’70, ’80 ’90, ontstaan momenteel noden en behoeften om de infrastructuur en groenzones te vernieuwen en aan de huidige standaardnormen aan te passen.

Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van een bestaande gemengde rioolinfrastructuur naar een gescheiden stelsel, het vernieuwen en aanpassen van wegen naar aanleiding van een grotere mobiliteitsvraag, de aanleg van fietspaden ter bevordering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid, de (her)aanleg van zoomwegen met uniforme opritten en groenstroken ter verbetering van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein.