Regioscan

De ontwikkeling van een stad of gemeente is niet meer los te zien van de ruimere regio. Er zijn immers verschillende uitdagingen die het lokale schaalniveau overstijgen zoals de regionale bevolkingsgroei, de economische ontwikkeling, de klimaat- en mobiliteitsvraagstukken en het open ruimtebeleid. Het is noodzakelijk om alles nog meer in een regionaal perspectief te plaatsen en die uitdagingen samen met alle besturen en actoren op het veld aan te gaan. 

De overheden beseffen dat bijkomend ruimtebeslag van woonontwikkelingen, bedrijventerreinen,... steeds meer botst op de grenzen van het maatschappelijk, ruimtelijk en ecologisch draagvlak. De beschikbare ruimte is eindig, ook in de regio rond Gent. Daarnaast dwingt de klimaattransitie ons om na te denken over een duurzame toekomst voor de regio. 

De oproep voor pilootprojecten bij het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bood de intercommunale Veneco een kader om na te denken over de ruimtelijke uitdagingen in de regio rond Gent. Dit resulteerde in een regioscan