Ruimtelijke beleidsplannen

Veneco maakt voor de gemeenten Lochristi, Nazareth en Merelbeke een ruimtelijk beleidsplan op. Dit is een beleidsdocument waarin de gemeente een langetermijnvisie ontwikkelt voor het gewenste ruimtelijk beleid in de komende jaren. Het is de opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De opmaak van deze plannen verloopt in verschillende fasen, waarbij ook wordt ingezet op participatie en communicatie met bewoners, actoren en stakeholders. 

In deze nieuwe gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen besteden we veel aandacht aan de zogenaamde ‘betonstop’ of ‘bouwshift’ nl. op goed gelegen locaties het ruimtelijk rendement verhogen via kernversterking (verdichting, inbreiding en dorpskernvernieuwing). Dit geniet de voorkeur op het verder aansnijden van de open ruimte. Daarnaast willen we ook antwoorden bieden op de klimaatuitdagingen, de koppeling maken tussen duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling en de leefkwaliteit bevorderen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en bijkomende ruimte voor groen.