Ruimtelijke beleidsplannen

Veneco maakt voor de gemeenten Lievegem, Lochristi, Nazareth en Merelbeke een ruimtelijk beleidsplan op. Dit is een beleidsdocument waarin de gemeente een langetermijnvisie ontwikkelt voor het gewenste ruimtelijk beleid in de komende jaren. Het is de opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De opmaak van deze plannen verloopt in verschillende fasen, waarbij ook wordt ingezet op participatie en communicatie met bewoners, actoren en stakeholders. 

In deze nieuwe gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen besteden we veel aandacht aan de zogenaamde ‘betonstop’ of ‘bouwshift’ nl. op goed gelegen locaties het ruimtelijk rendement verhogen via kernversterking (verdichting, inbreiding en dorpskernvernieuwing). Dit geniet de voorkeur op het verder aansnijden van de open ruimte. Daarnaast willen we ook antwoorden bieden op de klimaatuitdagingen, de koppeling maken tussen duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling en de leefkwaliteit bevorderen met kwaliteitsvolle publieke ruimte en bijkomende ruimte voor groen. 

De gemeente Nazareth, de eerste in Oost-Vlaanderen

Op 29 januari 2024 stelde het lokaal bestuur Nazareth het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en het bijhorende milieueffectenrapport definitief vast. Hierin legde ze enkele nieuwe accenten:

  • Zorgvuldig omgaan met beschikbare ruimte
  • Hoger ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen
  • Meer ruimte voor groen en water
  • Creëren van lokaal toegankelijk groen
  • Inzetten op duurzame mobiliteit
  • Bevorderen van de leefkwaliteit

Lees hier meer over hun toekomstvisie