Energie & klimaat

Transitie naar een koolstofarme samenleving

Veneco wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale actoren in de regio maken we werk van een aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. We bieden ondersteuning aan de gemeenten in het realiseren van een lokaal energiebeleid en nemen een stimulerende rol op om de kansen die zich in de regio voordoen ten volle te benutten. We werken hierbij aan 7 strategische doelstellingen:

  • Een regionaal ruimtelijk afwegingskader als basis voor een streekgebonden energiebeleid.
  • Een voorbeeldfunctie opnemen en streven naar een energieneutrale werking.
  • Werken als expertisecentrum rond energie.
  • Ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen.
  • Stimuleren en faciliteren van gezamenlijke duurzame initiatieven van bedrijven op de bedrijventerreinen binnen haar grondgebied.
  • Coördineren van een energieloket in alle aangesloten gemeenten via het Energiehuis Veneco.
  • Initiëren en participeren in regionale of intergemeentelijke acties die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten.

Klimaatregio Veneco

We zetten actief in op regionale klimaatacties voor de ganse Venecoregio. De werking van Meetjesland = Klimaatgezond wordt door de gemeenten zelf overgenomen. Ook van de gemeenten in de Leie-Schelde-Oostrand kregen we het engagement om samen te werken aan een regionale klimaataanpak. Zo onderzoeken we de mogelijkheid tot het aanbieden van energiecoaching aan bedrijven om energieneutraal te bouwen op onze bedrijventerreinen. Of we onderzoeken subsidiemogelijkheden om autodelen in elke gemeente te faciliteren. Of we gaan op zoek naar subsidies om onthardingsprojecten mogelijk te maken. 

We organiseren een regionaal overleg energie en wonen. Zo creëren we een win-win door de werking van het energiehuis, een regionale werking rond wonen en de klimaatambities in het kader van de burgemeestersconvenanten maximaal te laten samensporen. 

Vanuit ons regionaal afwegingskader, faciliteren we projecten binnen vijf klimaatkapstokken:

                    

Klik hier voor de werking van ons Energiehuis Wooneco