Motor van lokale economische groei, welkom op De Prijkels

Wat startte in 1996 met 39 ha, is vandaag uitgegroeid tot een succesvol bedrijventerrein van bijna 150 ha met meer dan 2.000 werknemers. De Prijkels is de bakermat geworden voor zowel internationale spelers als de lokale kleinere KMO’s. Dit brengt synergieën en kruisbestuiving met zich mee, en zorgt ervoor dat ondernemers elkaar versterken. Bedrijven blijven zich inzetten op innovatie, groei en tewerkstelling. De Prijkels leeft, beweegt en bloeit.

Bakermat van meer dan 100 ondernemers

De nabijheid van De Prijkels aan het op- en afrittencomplex van de E17, die belangrijke steden met elkaar verbindt, biedt een grote meerwaarde. De interesse voor een locatie op zowel het regionaal als lokaal bedrijventerrein is groot. Zelfs nu het bedrijventerrein is uitverkocht, informeren nog wekelijks bedrijven naar de beschikbaarheid.

 

In een eerste fase vestigden er zich 36 bedrijven op De Prijkels. Na de uitbreiding in 2018 is dit aantal gestegen naar ongeveer 75. Samen met de bedrijven gevestigd op de E3-laan, ontwikkeld door de stad Deinze, komen we aan meer dan 100 ondernemers.

De Prijkels leeft, beweegt en bloeit

Er ging en gaat veel aandacht naar duurzaamheid en een kwalitatieve invulling. Er is gezorgd voor een collectieve waterbuffering, opvang en recuperatie regenwater, extensief groenbeheer,… En we hebben de ambitie om in te zetten op lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine.

De groenstructuren zijn ontworpen in functie van een homogene beeldkwaliteit. Ter compensatie van het gerooide bos op ‘De Prijkels’ werd in totaal 9,14 ha nieuw bos aangeplant. In de noordelijke bufferzone werd 5 ha bosplantsoen van inheemse struik- en boomsoorten aangeplant, waaronder meidoorn, sleedoorn, sporkehout, hondsroos, lijsterbes en hazelaar, gecombineerd met bomen zoals zomereik, beuk, haagbeuk, linde en zoete kers.

De resterende 4,14 ha werd in samenwerking met Natuurpunt in Vlaanderen gecompenseerd.

De groenas langs de Papelenvijver is verbreed tot 30 meter, en rond de woonkernen langs de N494 is een groenbuffer van 50 meter aangelegd. Het ganse gebied wordt bovendien omzoomd met een dubbel lint van zomereiken.

Duurzaamheid en biodiversiteit staan hoog op het prioriteitenlijstje van Veneco. Graslanden worden begraasd door schapen, wat bijdraagt aan een rijker ecosysteem. Er is geïnvesteerd in huisvesting voor oeverzwaluwen. De grote kast is toegankelijk voor bevoegde vrijwilligers van Natuurpunt voor het onderhoud en de monitoring van de kolonie. Met deze inrichting wil Veneco de oeverzwaluwen permanent huisvesten op De Prijkels.

Deze initiatieven dragen ongetwijfeld bij aan een prettige werkomgeving en het welzijn van werknemers.

Ook de vzw De Prijkels ondersteunt ondernemers door hen samen te brengen, te informeren en te adviseren. De vzw organiseert netwerkmomenten, bedrijfsbezoeken, gezamenlijke opkuisacties, voetbaltoernooien,…

Samen sterk in een grootschalige ontwikkeling

De ontwikkeling van De Prijkels was mogelijk dankzij de medewerking van de drie gemeenten Nazareth, Deinze en Kruisem, en het Agentschap Wegen en Verkeer. Er was niet enkel de aanleg van de wegen en nutsvoorzieningen op het bedrijventerrein, het bedrijventerrein kreeg ook een nieuwe ontsluiting zowel t.h.v.de N35 als de N494.

De centrale as werd doorgetrokken vanaf de vijver en biedt via een lus ook toegang tot de bedrijven langs de E17. Het kruispunt aan de N35 geeft toegang tot het lokaal bedrijventerrein, dat via de E3-laan zijn uitweg heeft. Een haag van veldesdoorn schermt het fietspad af van de wegen. In totaal is 10 kilometer nieuw fietspad aangelegd en zijn er 10 aansluitpunten om de zone binnen te komen. Dit was belangrijk omdat De Prijkels ook een doorsteek is voor heel wat recreatief fietsverkeer richting Vlaamse Ardennen.

En, we blijven investeren in verbetering en optimale flow. Met het bedrijf Dematra sloot Veneco een erfpachtovereenkomst af om de vrachtwagenparking langs de centrale as te beheren. 25 % van de parkeerplaatsen worden ter beschikking gesteld aan bedrijven die nood hebben aan een vrachtwagenparking. Bedrijven in ‘De Prijkels ‘ hebben voorrang, gevolgd door bedrijven die door de stad Deinze, de gemeenten Nazareth of Kruisem worden doorverwezen.