Participatie voor het ruimtelijk beleid in Nazareth

In opdracht van de gemeente Nazareth maakt Veneco een nieuw ruimtelijk beleidsplan op. Het voorontwerp is afgerond en we maakten een startnota op voor het RUP 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden'. Met dit RUP wil de gemeente alle slecht gelegen en overbodige woonuitbreidingsgebieden herbestemmen en behouden als open ruimte. Dit gaat over +/- 120 ha. 

Voor beide plannen organiseerden we een uitgebreide informatie- en inspraakronde met online participatiemomenten via Facebook Live, tentoonstellingen en een enquĂȘte. Alle documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn te raadplegen op de gemeentelijke website. Inwoners en het besturen hebben de mogelijkheid hun reacties en adviezen schriftelijk of digitaal over te maken aan de gemeente.

Na de zomer zetten we voor beide plannen de volgende stap nl. het ontwerp voor het ruimtelijk beleidsplan en de scopingnota voor het RUP. 

Meer info over de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen vind je op onze website