Uitbreiding subsidie niet-beschermde kerken

De Vlaamse overheid ondersteunt de lokale besturen en de kerkbesturen bij het ontwerp en de uitvoering van bepaalde onroerende investeringen aan niet-beschermde eredienstgebouwen én bij bepaalde projecten die her- en nevenbestemming van parochiekerken moeten toelaten.

De subsidies gelden vanaf heden niet enkel voor niet-beschermde gebouwen voor de eredienst, maar ook voor niet-beschermde gebouwen die maximum vijf jaar zijn onttrokken aan de eredienst. Het kerkgebouw hoeft voortaan dus niet langer gebruikt te worden voor de eredienst om aanspraak te maken op subsidies. 

Om de herbestemming van niet-beschermde eredienstgebouwen en de her- en nevenbestemming van parochiekerken te stimuleren, werden de  bestaande subsidiemogelijkheden op twee manieren uitgebreid:

  1. Enerzijds worden, behalve architecturale en financiële (haalbaarheids)studies, nu ook opmetingsplannen en allerhande vormen van trajectbegeleiding (die burgers en omwonenden betrekken bij het beslissingsproces inzake her- of nevenbestemming) subsidiabel. 
  2. Anderzijds zijn ook subsidies mogelijk voor “noodzakelijke basisinvesteringen die een latere herbestemming mogelijk maken” aan gewezen gebouwen (tot maximum 250.000 euro). Investeringen zoals dringende instandhoudingswerken, werken om veiligheidsredenen, funderingswerken en ruwbouwwerken, bliksembeveiliging, … enzovoort kunnen dan wel al uitgevoerd worden zonder dat de effectieve herbestemming reeds gekend is.

Beeld: Haalbaarheidsstudie Kerk Overslag door TV urbain architectencollectief + studiobont (2020)