Verkeerstellingen in de gemeente Destelbergen

Naar aanleiding van de geplande invoering van het wijkcirculatieplan Gentbrugge op het grondgebied Gent, voert het lokaal bestuur Destelbergen verkeerstellingen uit om de verkeerssituatie vóór en na de invoering van de circulatiewijzigingen en de ‘verkeersfilter’ ter hoogte van Gentbruggebrug goed in kaart te brengen.

Het lokaal bestuur Destelbergen vermoedt immers al langer dat de effecten van dit wijkcirculatieplan niet beperkt zullen blijven tot het Gentse grondgebied, maar ook voelbaar zullen zijn op het grondgebied Destelbergen. Daarom besliste het lokaal bestuur eerder al om voorbereidende verkeersonderzoeken uit te voeren.

De voorbije weken werden door middel van meettoestellen reeds in verschillende straten van Destelbergen automatische verkeerstellingen uitgevoerd. Deze onderzoeken worden zo lang mogelijk herhaald met als doel voldoende representatieve verkeersdata te verzamelen om nadien een goed onderbouwde evaluatie te maken. De automatische verkeerstellers registreren enkel het voorbijrijdende verkeer en bieden geen inzicht in wijzigende verkeersstromen ter hoogte van kruispunten. Daarom besliste het lokaal bestuur om twee cruciale kruispunten, zowel tijdens de ochtend- als de avondspits, gedurende een uur manueel te tellen. Het gaat over de kruispunten Galgenberglaan-Dendermondesteenweg, alsook het kruispunt Reinaertweg-Dendermondesteenweg.

Het onderzoek gebeurt door middel van een aantal tellers die telkens één kruispunttak observeren en registreren welke bewegingen de voertuigen op dat kruispunt maken. Streekintercommunale Veneco ondersteunt het lokaal bestuur bij het uitwerken van de methodiek en bij de verwerking van de resultaten tot heldere kruispuntdiagrammen.

Het is de bedoeling dat deze onderzoeken worden herhaald wanneer de Stad Gent het wijkcirculatieplan heeft doorgevoerd. Dit heeft een dubbel doel: enerzijds om objectief de verkeerseffecten in beeld te brengen om eventueel zelf verkeersmaatregelen te nemen en anderzijds om ongewenste neveneffecten op het grondgebied van Destelbergen tegen te gaan.

Het lokaal bestuur van Destelbergen is bereid om de telgegevens nadien ter beschikking te stellen aan de stad Gent om zo voor een ruim gebied de impact van het wijkcirculatieplan in kaart te kunnen brengen.

Zowel burgemeester Elsie Sierens als schepen van mobiliteit Michaël Vercruyssen schatten het belang van dit onderzoek zeer hoog in en nemen daarom, samen met andere leden van het college, zelf deel als tellers tijdens het onderzoek op 14 februari.