Dienstverlening

Samen met de IOED's zorgen voor het verleden 

Met onze expertise staan we de lokale besturen bij in hun lokaal erfgoedbeleid. Voor veel gemeenten blijkt het immers geen eenvoudige klus om het waardevol erfgoed te vrijwaren en een nieuwe, duurzame toekomst te geven. Erfgoedzorg is dikwijls een kwestie van maatwerk. Daarom doen veel gemeenten een beroep op de deskundigheid van de IOED.

Wat doen we? 

  • versterken van het lokaal onroerend erfgoedbeleid op maat van elke gemeente, onder meer door de opmaak van een waarderingskader voor het niet-beschermd erfgoed;
  • lokale besturen ondersteunen bij het beheer van onroerend erfgoed door concrete dienstverlening zoals adviezen over vergunnings- en sloopaanvragen;
  • stimuleren van een maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed door de organisatie van publieksevenmenten;
  • het uitbouwen van een eigen geïntegreerde erfgoedwerking door de organisatie van feedbackgroepen en functioneren als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor de aangesloten gemeenten;
  • de implementatie van een efficiënte structuur, een transparant zakelijk beheer en administratie.

Adviesverlening

De IOED verleent advies bij omgevingsvergunningen of kap- of sloopaanvragen van waardevol erfgoed. Veelal verloopt dat via de officiële procedure in het Omgevingsloket waarbij het advies binnen de wettelijke termijn moet afgeleverd worden.

De ervaring leert echter dat het een echte meerwaarde kan zijn om in te zetten op preadvies. Dit traject gaat vooraf aan de officiële procedure. Via een plaatsbezoek en vooroverleg – dikwijls samen met de betrokken omgevingsambtenaar – kan de bouwheer zijn ontwerp beter afstemmen op de erfgoedwaarden van de site. Het erfgoed krijgt op die manier een duurzame toekomst en de bouwheer krijgt de garantie op een vlotte afhandeling van de procedure.

Als verlengstuk van de lokale besturen werkt de IOED altijd in opdracht van de gemeente. Adviesvragen worden m.a.w. altijd via de gemeente gericht aan de IOED. Er is geen loketfunctie.

Volg het archeologisch nieuws uit de Venecoregio 

Als erkende IOED zet Veneco ook in op draagvlakverbreding en sensibilisering. Via de facebookpagina Archeo-Veneco is het archeologische nieuws uit de regio op de voet te volgen.